SÄLLSKAPET SKÄRGÅRDSBRÖDERNA (SSB) och GDPR

Allmänt

GDPR, General Data Protection Regulation, är en EU-förordning som trädde i kraft den 25 maj 2018.
Förordningen ersätter bl.a. personuppgiftslagen, PUL, som upphörde i och med införandet av GDPR.

SSB register

SSB har två medlemsregister, matrikeln och registret för utskick via e-post. Matrikeln förvaltas av Kanslern (sekreteraren) och registret för e-postutskick av webb-ansvarig.

Följande registreras:

Namn

Adress
Titel
Födelsedatum (ej fullständigt personnummer)
Invalsår
Telefonnummer
E-postadress

SSB inhämtar dessa uppgifter från blanketten Medlemsansökan, som fylls i vid inval.

Regler för registrering

Behandling av personuppgifter är förbjudet utom i de fall det uttryckligen är tillåtet.
Det är lagligen tillåtet om åtminstone ett av nedanstående villkor är uppfyllda:

  1. a) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för specifika ändamål.
  2. b) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part i.


Laglig rätt till registrering

SSB behöver registrera vissa personuppgifter för att kunna upprätthålla avtalet med medlemmen om medlemskap och för att kunna ha kontakt med medlemmen.

Godkännande av registrering

Medlemmen ska godkänna att SSB registrerar ovanstående personuppgifter. SSB anser att medlemmen har godkänt registrering av personuppgifter enligt ovan när medlemsavgift inbetalats till SSB. Därvid gäller avtalet med medlemmen till nästa förnyelse av medlemskapet eller tills medlemmen meddelar att medlemskapet (avtalet) ska upphöra.


Några övriga villkor

  • Medlemmen får varje år en matrikel som visar vilka uppgifter som SSB har i sitt register.
  • SSB rättar omgående eventuella fel i registret på begäran av medlemmen.
  • Medlemmen kommer att raderas från SSB:s register vid utträde ur SSB.
  • Personuppgifter används endast internt av SSB och lämnas inte vidare till tredje part.
  • SSB publicerar inga personuppgifter på SSB:s öppna hemsida på webben.
  • Skulle av någon anledning personuppgifter läcka ut till obehörig så kommer medlemmen omedelbart att meddelas om det.

Styrelsen